Δήμος Αχαρνών

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών στις 05-02-2015, εκλέχθηκε ως συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ο κ. Σιδέρης Μιχαήλ (ΑΔΑ: ΒΧΑΙΩΨ8-ΡΓΑ).


Έπειτα από την υπ’ αριθ. 45128/15-10-2019 προκήρυξη του Δήμου για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2019 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Π41ΩΨ8-ΙΝΥ).

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 45368/01-11-2021 προκήρυξης του Δήμου για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-11-2021 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς πάλι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΗΒΩΨ8-873).

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9945/31-01-2023 προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, συνεπώς κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 21-03-2023 αποφασίστηκε η εκ νέου έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 6Β8ΜΩΨ8-ΨΦΕ). Καθώς για ακόμη μια φορά δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους για τη θέση του Συμπαραστάτη, το Δ.Σ. του Δήμου Αχαρνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 09-05-2023 αποφάσισε τη μη εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9Η00ΩΨ8-0ΜΑ).


Ο Δήμος Αχαρνών, με την υπ' αριθ. πρωτ. 14604/08-02-2024 πράξη δημοσίευσε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΡΒΚΟΩΨ8-Υ18). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2024 δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. από κανέναν υποψήφιο, συνεπώς δεν επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και μετέθεσε σε μεταγενέστερη συνεδρίαση την επανάληψη της εκλογής αυτού (ΑΔΑ: 61Ξ0ΩΨ8-ΜΩ5).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 106.943  (Απογραφή 2011) | 
  • 108.169  (Απογραφή 2021)