Δήμος Ηράκλειας
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2761/20-02-2015 Απόφαση ο Δήμος Ηράκλειας προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 756ΘΩΡΤ-ΦΦΑ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-02-2015 δεν επιλέχθηκε κανένας ως Συμπαραστάτης, καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6448ΩΡΤ-Β9Ζ).


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 13-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΨΩΩΡΤ-ΩΨ6), με την συνεδρίαση που ακολούθησε στις 26-02-2020 να αποβαίνει άκαρπη καθώς δεν υποβλήθηκε κάποια υποψηφιότητα (ΑΔΑ: ΩΔΙ1ΩΡΤ-Λ5Υ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 21.145  (Απογραφή 2011) | 
  • 15.713  (Απογραφή 2021)