Δήμος Καλαμαριάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο της 28-02-2011 επέλεξε για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 τον κ. Αναστάσιο Αφεντουλίδη ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς. Δεν βρέθηκε κάποια ετήσια έκθεση ή ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη για το διάστημα που λειτουργούσε ο θεσμός στο Δήμο Καλαμαριάς.


Ο Δήμος Καλαμαριάς με την υπ' αριθ. πρωτ. 9441/12-02-2024 πράξη προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΡΓΦΛΩΕΡ-ΡΒ4). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04-03-2024 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΣΓΩΕΡ-Υ0Λ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 91.518  (Απογραφή 2011) | 
  • 92.248  (Απογραφή 2021)