Δήμος Μεγαρέων

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δήμο Μεγαρέων, είτε στον ιστότοπο του ίδιου είτε στη Δι@ύγεια, κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Ωστόσο, διαφαίνεται από δημοσιεύματα πως για τη θέση του Συμπαραστάτη είχε επιλεγεί ο κ. Βασίλειος Κουβάς.


Έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23965/11-12-2015 προκήρυξη του Δήμου, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-01-2016 δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (Αρ. Απόφασης 1/2016). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στις 09-02-2016 πάλι κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία (Αρ. Απόφασης 25/2016).

Με τις υπ' αριθ. πρωτ. 8286/04-05-2016 και 9806/30-05-2016 πράξεις ο Δήμος Μεγαρέων επαναπροκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-06-2016 πάλι δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (Αρ. Απόφασης 116/2016).


Με την υπ’ αριθ. 15/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝΗΠΩΚΠ-8ΟΩ) καθορίστηκε το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθ. 3466/19-02-2020 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2020 δεν επιτεύχθηκε η εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι ουδείς έλαβε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝΘΦΩΚΠ-ΕΡ8).

Κατόπιν επαναληπτικής προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη που δημοσιεύτηκε στις 26-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ81ΩΚΠ-11Ε), επαναληπτική ψηφοφορία για το θέμα έγινε στη συνεδρίαση της 09-03-2020, ωστόσο ούτε και σ' αυτή έλαβε κάποιος την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΤΘ6ΩΚΠ-Η4Θ).


Με την υπ' αριθ. 95/2024 Απόφαση ο Δήμος Μεγαρέων προέβη στον καθορισμό του περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΦΖΡΩΚΠ-ΞΔ2), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 27-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΒ9ΩΚΠ-ΡΙΙ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03-07-2024 αποφασίστηκε πως δεν μπορεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι μετά την αποχώρηση ορισμένων δημοτικών Συμβούλων οι εναπομείναντες Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν συγκέντρωναν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΡΕΨΩΚΠ-0ΟΖ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 36.924  (Απογραφή 2011) | 
  • 38.033  (Απογραφή 2021)