Δήμος Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-02-2015, δεν επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΝΛΩΚΓ-3Μ8). Σε επαναληπτική ψηφοφορία για το ίδιο θέμα στις 25-02-2015, επίσης δεν κατάφερε να επιλεχθεί Συμπαραστάτης (ΑΔΑ: 7ΨΣΓΩΚΓ-ΤΩΡ).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2905/11-2-2020 προκήρυξη ο Δήμος Ναυπακτίας εκκίνησε ξανά τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, ωστόσο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-02-2020, ο μοναδικός υποψήφιος δεν έλαβε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΕ3ΩΚΓ-ΜΥΣ).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 12671/11-06-2024 πράξη ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ5Χ3ΩΚΓ-7ΘΞ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-06-2024 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα, οπότε αποφασίστηκε να επανέλθει το θέμα σε επόμενο Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ9ΧΘΩΚΓ-ΘΓΗ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 27.800  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.065  (Απογραφή 2021)