Ο Δήμος Πηνειού δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις 16-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΤΚΟΩΞΑ-8ΚΜ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2014 δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΗΟ5ΩΞΑ-ΗΘ0). Σε επαναληπτική ψηφοφορία για το ίδιο θέμα στις 16-02-2015 εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Πηνειού ο Βασίλειος Μπινιάρης του Ευαγγέλου (ΑΔΑ: 6ΣΜ9ΩΞΑ-6ΧΡ). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον Συμπαραστάτη ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη δράση του.


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΛΩΩΞΑ-Ρ5Τ). Δεν βρέθηκαν στοιχεία για το αποτέλεσμα αυτής της προκήρυξης.


Ο Δήμος Πηνειού, με την υπ' αριθ. πρωτ. 1436/12-02-2024 πράξη, προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΣ3ΕΩΞΑ-2Θ7).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 21.034  (Απογραφή 2011) | 
  • 21.625  (Απογραφή 2021)