Δημος Σκύδρας
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Ο Δήμος Σκύδρας δημοσίευσε την υπ' αριθ. 2404/21-02-2011 προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-12-2011 επιλέχθηκε ο κ. Παλτίδης Ευστάθιος του Γεωργίου ως Συμπαραστάτης καθώς συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου
των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Β4Π7Ω12-ΡΞΣ).


Ο Δήμος Σκύδρας, κατόπιν δύο ψηφοφοριών κατά τη συνεδρίαση της 29-09-2014, δεν κατάφερε να επιλέξει Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΒΖ55Ω12-Ρ9Λ). Η διαδικασία επαναλήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27-11-2014 κατά την οποία η σχετική ψηφοφορία επίσης ήταν άκαρπη (ΑΔΑ: 7Θ3ΖΩ12-ΕΝΤ). Κατά τη συνεδρίαση της 16-12-2014 επέλεξε τον κ. Παλτίδη Ευστάθιο ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Σκύδρας (ΑΔΑ: 6ΛΟΔΩ12-ΚΡΔ).


Εκ νέου Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης δημοσιεύτηκε στις 11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΤΝΩ12-Λ5Η), η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19 (ΑΔΑ: 9Ω5ΔΩ12-ΥΒ4).

Η επόμενη Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 20-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΒΛΩ12-2ΣΧ), με την ψηφοφορία που διεξήχθη στις 21-05-2022 να αναδεικνύει την κ. Σαμαρτζίδου Σοφία του Στεφάνου ως Συμπαραστάτρια του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας (ΑΔΑ: 6ΠΠ4Ω12-Β50).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Σκύδρας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 20.188  (Απογραφή 2011) | 
  • 18.325  (Απογραφή 2021)