Δήμος Βισαλτίας
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Ο Δήμος Βισαλτίας, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-12-2019 δεν κατάφερε να επιλέξει Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΤ8Ω9Β-9ΡΝ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 20.030  (Απογραφή 2011) | 
  • 16.036  (Απογραφή 2021)