Δήμος Αγίας Παρασκευής

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 31-10-2011 δεν κατέστη εφικτή η εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (Αρ. Απόφασης 333/2011 - ΑΔΑ: Β4ΛΥΩ6Υ-ΞΒΚ).

Έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 30836/05-09-2012 Προκήρυξη για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Β4ΘΟΩ6Υ-ΝΞΔ), στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-09-2012 εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Γραμματίδης Ευστράτιος (ΑΔΑ: Β4ΤΧΩ6Υ-ΝΒ3).


Με την υπ' αριθ. 359/2019 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 27-11-2019 αποφάσισε την επανάληψη της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη σε επόμενη συνεδρίαση καθώς στην ψηφοφορία που διεξήχθη κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε τα 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΖ0ΞΩ6Υ-ΦΥΙ). Στις 05-02-2020 επαναλήφθηκε η ψηφοφορία για το ίδιο θέμα, χωρίς πάλι να επιλέγεται κάποιος υποψήφιος για τη θέση του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΨΝ44Ω6Υ-Υ18).

Στις 29-03-2022 δημοσιεύτηκε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΨΕ5ΑΩ6Υ-Ψ7Δ) και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-05-2022 πάλι κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης (ΑΔΑ: 9ΓΑΛΩ6Υ-4ΥΕ).


Με την υπ' αριθ. 38/2024 απόφαση ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη στον καθορισμό του περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Τ2ΕΩ6Υ-5ΚΚ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 59.704  (Απογραφή 2011) | 
  • 62.147  (Απογραφή 2021)