Δήμοι που έχουν Συμπαραστάτη

Δήμοι που κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2024-2028 έχουν εκλέξει Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Τα στοιχεία ύπαρξης Συμπαραστάτη αφορούν τη Δημοτική περίοδο 2024-2028