Δήμος Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-03-2015 διεξήγαγε σχετική ψηφοφορία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε πως κανείς δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 κι έτσι δεν επιτεύχθηκε η επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 7Λ0ΔΩΞΡ-16Ζ).


Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1926/05-02-2020 πράξη προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΝ3ΛΩΞΡ-ΛΓ9). Κατά τη σχετική συνεδρίαση στις 25-02-2020 πάλι δεν επιτεύχθηκε επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς κανείς δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων δημοτικών συμβούλων (ΑΔΑ: ΨΔ7ΡΩΞΡ-Ξ65).

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3729/11-03-2022 πράξη προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 63ΘΩΩΞΡ-Ν9Χ). Κατά τη σχετική συνεδρίαση στις 31-03-2022, έπειτα από σχετική ψηφοφορία, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας επελέγη ο κ. Γκουγκουσίδης Στέργιος του Βασιλείου (ΑΔΑ: ΩΧΓ7ΩΞΡ-Ν29).


Ο Δήμος Παιονίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 304/08-01-2024 πράξη προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 6905ΩΞΡ-Θ2Ψ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-01-2024, έπειτα από δύο ψηφοφορίες επελέγη ως συμπαραστάτης ο κ. Αιμίλιος Δεβετζόπουλος του Παύλου (ΑΔΑ: Ψ3Μ4ΩΞΡ-5Ω8).

Σημειώνεται ότι υπάρχει και μια επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης προς το Δήμο Παιονίας με ημερομηνία 01-03-2024 και θέμα "Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 23/2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας" που αφορά την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και αποφαίνεται ότι έχει ληφθεί νόμιμα η εν λόγω απόφαση (ΑΔΑ: ΨΧΞΠΟΡ1Υ-0ΕΛ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Παιονίας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 28.493  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.169  (Απογραφή 2021)