Δήμος Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-02-2015, εξέλεξε στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης την κα Ζαχαρούλα Βαρβέλη του Στεφάνου, η οποία συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 62Α3ΩΞΘ-Υ3Θ). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τη συμπαραστάτρια ή κάποια ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το διάστημα που υπηρέτησε ως συμπαραστάτρια.


Με την υπ' αριθ. 20/2024 Απόφαση ο Δήμος Παύλου Μελά καθόρισε τους όρους της προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΤΩΑΩΞΘ-ΨΙΥ), η οποία δημοσιεύτηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2778/19-01-24 προκήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Ψ7ΧΩΞΘ-ΙΘΣ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-01-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη & της Επιχείρησης η κ. Μούντζελου Αργυρούλα του Γεωργίου (ΑΔΑ: 91ΦΝΩΞΘ-Β9Α).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 99.245  (Απογραφή 2011) | 
  • 100.194  (Απογραφή 2021)