Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν έχει Περιφερειακό Συμπαραστάτη

 

Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη:

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος
Email:
Τηλ.:

Σελίδα Περιφερειακού Συμπαραστάτη στον ιστότοπο της Περιφέρειας

 

Ιστορικό

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 29-09-2021 εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος (ΑΔΑ: 6ΤΑΒ7ΛΩ-Χ4Ξ).


Στις 26-01-2024 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για πλήρωση της θέσεως του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΑΠΞ7ΛΩ-Ρ3Μ). Εκ νέου προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 23-02-2024 λόγω αναβολής της συνεδρίασης όπου είχε ανακοινωθεί ότι θα συζητούνταν το θέμα επιλογής του Περιφερειακού Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 690Ζ7ΛΩ-20Μ). Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 21-03-2024, έπειτα από δύο μυστικές ψηφοφορίες δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη καθώς ο μοναδικός υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Π.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞΠΨ7ΛΩ-6ΗΑ).

Εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη δημοσιεύθηκε στις 03-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΕ67ΛΩ-8Φ4). Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 09-07-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης ο κ. Μιχάλης Ταμβακέλλης [εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης].

 

Δείτε τους Δήμους που υπάγονται σε αυτή την περιφέρεια:
  • Υπόμνημα:
  • marker red Δεν έχει Συμπαραστάτη
  • marker green Έχει Συμπαραστάτη