Δήμος Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, με την υπ' αριθ. 33/2024 Απόφαση καθόρισε το περιεχόμενο της προκήρυξης για τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΩ8046ΜΦΟ8-ΡΑΑ) και στις 05-02-2024 δημοσιεύτηκε και η σχετική προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΞΔ46ΜΦΟ8-Φ30). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-02-2024, έπειτα από δύο ψηφοφορίες, δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΡΟΛΜ46ΜΦΟ8-Ζ0Φ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 12.464  (Απογραφή 2011) | 
  • 12.621  (Απογραφή 2021)