Δήμος Παξών

Με την υπ' αριθ. 176/20-03-2024 Απόφαση ο Δήμος Παξών προκήρυξε για πρώτη φορά τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ρ0ΨΜΩΞΞ-ΑΤ6). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-04-2024, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7-65/2024 Απόφαση, έπειτα από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Συμεώνογλου Γεώργιος του Βαρσαμά (ΑΔΑ: 9Δ6ΖΩΞΞ-377). Σημειώνεται πως η εκλογή Συμπαραστάτη έγινε λαμβάνοντας υπόψιν την πλειοψηφία των 3/5 επί των παρόντων μελών του Δ.Σ. και όχι των 2/3 επί του συνόλου των μελών του (σε σύνολο 15 δημοτικών συμβούλων ο κ. Συμεώνογλου Γεώργιος έλαβε 8 ψήφους). Συνεπώς, με την υπ' αριθ. πρωτ. 39132/16-05-2024 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ακύρωσε την υπ’ αριθ. 7-65/10-04-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παξών (ΑΔΑ: 99ΒΣΟΡ1Φ-86Τ) περί εκλογής Συμπαραστάτη.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-05-2024, έπειτα από νέα ψηφοφορία εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Συμεώνογλου Γεώργιος του Βαρσαμά, συγκεντρώνοντας αυτή τη φορά την πλειοψηφία των 2/3 επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΦΖΘΩΞΞ-ΛΙ2).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 2.300  (Απογραφή 2011) | 
  • 2.466  (Απογραφή 2021)