Δήμος Καλυμνίων

Ο Δήμος Καλυμνίων με την υπ' αριθ. 7/2020 Απόφαση ενέκρινε την κατάρτιση σχεδίου προκήρυξης για πρόσληψη Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Σ5ΚΩΕΞ-01Π). Με την υπ' αριθ. πρωτ. 4528/08-04-2022 Απόφαση προκήρυξε εκ νέου διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΧΦΗΩΕΞ-6Υ1).

Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν βρέθηκαν στοιχεία από κάποια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να υποδεικνύει την επιλογή Συμπαραστάτη.


Με την υπ' αριθ. 51/2024 Απόφαση ο Δήμος Καλυμνίων καθόρισε το περιεχόμενο της προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΘ3ΝΩΕΞ-1ΔΚ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-06-2024, έπειτα από δύο μυστικές ψηφοφορίες επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Σεβαστή Κούρου του Εμμανουήλ (ΑΔΑ: 97ΥΛΩΕΞ-ΣΙΖ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 16.179  (Απογραφή 2011) | 
  • 17.752  (Απογραφή 2021)