Δήμος Αλίμου

Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 350/10-11-2016 Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΩΔΠΥΩΨΒ-Π4Ν), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου στις 16-11-2016 δεν επιτεύχθηκε η επιλογή του του Συμπαραστάτη καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 784ΩΩΨΒ-ΑΞΤ).


Ο Δήμος Αλίμου με την υπ' αριθ. 307/2019 Απόφαση επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης τον κ. Δημήτριο Μαργέτη, ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07-10-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΞΡΩΨΒ-ΦΔΤ). Με την υπ' αριθ. 185/2020 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Δημήτριου Μαργέτη από την θέση του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΨΡΒ5ΩΨΒ-ΕΓΚ).


Με την υπ' αριθ. 20/2024 Απόφαση ο Δήμος Αλίμου ενέκρινε την κατάρτιση προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΕΘ2ΩΨΒ-ΟΣΝ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 20-02-2024 στον ιστότοπο του Δήμου και στις 29-02-2024 στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ: 6Σ05ΩΨΒ-ΗΒ7). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-02-2024 επιλέχθηκε ο κ. Μιχαλέτος Εμμανουήλ ως Συμπαραστάτης του Δημότη (ΑΔΑ: 68ΥΔΩΨΒ-ΘΝΨ).

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Αλίμου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 41.720  (Απογραφή 2011) | 
  • 43.174  (Απογραφή 2021)