Δήμος Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου δημοσίευσε τις υπ' αριθ. πρωτ. 3532/01-02-2011 και 37094/30-09-2011 προκηρύξεις για την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, χωρίς να είναι γνωστά τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων.


Στις 13-02-2015 δημοσίευσε την υπ' αριθ. πρωτ. 4499/13-02-2015 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2015 επιλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας ως Συμπαραστάτης ο κ. Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος του Ιωάννη (ΑΔΑ: ΩΥΜΕΩ9Λ-ΟΚΩ).


Στις 29-01-2020 δημοσίευσε την υπ' αριθ. πρωτ. 2419/29-01-2020 Προκήρυξη για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: Ω88ΑΩ9Λ-8ΒΩ) και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 03-02-2020 δεν ανεδείχθη Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς δεν επετεύχθη η ειδική πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΦΡΩΩ9Λ-2Α8).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 6418/23-02-2024 πράξη ο Δήμος Γαλατσίου προκήρυξε τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΚΕ7Ω9Λ-ΓΞΒ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2024 η διαδικασία της εκλογής του Συμπαραστάτη κηρύχθηκε άγονη καθώς δεν κατατέθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης (ΑΔΑ: 6ΛΠ7Ω9Λ-Μ3Θ).

Στις 17-04-2024 δημοσιεύθηκε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΨΨΚ9Ω9Λ-Υ0Θ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-04-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη η κ. Αναγνωστάκη Καλλιόπη του Κωνσταντίνου (ΑΔΑ: 99ΖΙΩ9Λ-ΓΩΜ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Γαλατσίου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 59.345  (Απογραφή 2011) | 
  • 57.909  (Απογραφή 2021)