Δήμος Χερσονήσου

O Δήμος Χερσονήσου φαίνεται να είχε επιλέξει Συμπαραστάτρια του ∆ημότη και της Επιχείρησης την κα Χατζάκη Ευαγγελία, όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις συμπαραστάτη του δημότη για τα έτη 2011 (ΑΔΑ: Β41ΚΩΗΜ-Ν13), 2012 (ΑΔΑ: ΒΛΩΤΩΗΜ-Ο4Γ) και 2013 (ΑΔΑ: ΨΛΙΦΩΗΜ-ΙΔΨ). Ωστόσο δεν βρέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την επιλογή ή/και την παραίτηση της Συμπαραστάτριας.


Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2015 σχετικά με την επιλογή συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης, κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 678ΟΩΗΜ-ΛΛΣ).

Κατά τη συνεδρίαση της 23-03-2015 επίσης κανείς εκ των υποψηφίων κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί Συμπαραστάτης (ΑΔΑ: ΩΟΠ9ΩΗΜ-7Β3).

Κατά τη συνεδρίαση της 24-05-2016 επίσης κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Ε2ΑΩΗΜ-ΡΡ2).


Με την υπ' αριθ. 40/2024 Απόφαση ο Δήμος Χερσονήσου προσδιόρισε το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Λ6ΙΩΗΜ-ΝΞΟ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στη Δι@ύγεια στις 14-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΤΝΩΗΜ-7ΧΡ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-03-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία, επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Χατζάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ (ΑΔΑ: ΡΨΔΝΩΗΜ-Μ3Ω).

 

Σελίδα για τον Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Χερσονήσου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 26.717  (Απογραφή 2011) | 
  • 27.220  (Απογραφή 2021)