Δήμος Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκήρυξε τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 με τις υπ' αριθ. πρωτ. 2013/24-01-2011 και υπ' αριθ. πρωτ. 25093/23-06-2011 προκηρύξεις. Αντίστοιχη προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στις 20-01-2015 στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των προκηρύξεων.


Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις 06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΑΦΩΨΠ-Λ8Ρ). Βάσει του αποτελέσματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2020 κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΙ7ΝΩΨΠ-ΩΛΣ). Ούτε κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-06-2020 δεν κατέστη εφικτή η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των 3/5 από κάποιον εκ των υποψηφίων (ΑΔΑ: Ψ66ΝΩΨΠ-ΡΘΝ).


Ο Δήμος Αλεξάνδρειας δημοσίευσε στις 20-05-2024 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΡΕΞΕΩΨΠ-0Υ3). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-05-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία ο κ. Τάμογλου Συμεών του Αναστασίου συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και συνεπώς επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Χ20ΩΨΠ-ΝΞ5).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 41.570  (Απογραφή 2011) | 
  • 38.292  (Απογραφή 2021)