Δήμος Ελευσίνας

Mε την υπ' αριθ. 23/2011 Aπόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας είχε αποφασίσει για την προκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, ενώ με την υπ΄αριθμ. 57/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από ψηφοφορία επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης την κ. Νίκα Σωτηρία του Παντελή. Με την υπ' αριθ. 109/14 Απόφαση το Δ.Σ. αποδέχθηκε την παραίτηση της κ. Νίκα Σωτηρίας από τη θέση του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩΡΒ-ΗΒΚ).


Έπειτα από την υπ' αριθ. 271/2014 απόφασή για την εκ νέου προκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 11-11-2014 δεν επιτεύχθηκε η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου και συνεπώς δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης (ΑΔΑ: ΩΜΞΥΩΡΒ-6ΑΘ).


Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 514/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 05-12-2019, έπειτα από ψηφοφορία, επέλεξε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης τη μοναδική υποψήφιο για τη θέση του Συμπαραστάτη, κ. Γεωργία Β. Ρούσσου (ΑΔΑ: 6Μ4ΩΩΡΒ-ΣΝΣ).


Με την υπ' αριθ. 77/2024 πράξη ο Δήμος Ελευσίνας κατάρτισε προκήρυξη για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΘΣΞΩΡΒ-ΟΝΑ). Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 13-03-2024 (ΑΔΑ: Ρ9Ζ5ΩΡΒ-2Η8) αλλά ανακλήθηκε δύο μέρες αργότερα (ΑΔΑ: 9Μ0ΘΩΡΒ-5ΗΒ). Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύθηκε στις 27-03-2024 (ΑΔΑ: Ρ9ΒΒΩΡΒ-ΞΩΛ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03-04-2024, έπειτα από δύο ψηφοφορίες δεν επιτεύχθηκε η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς καμία εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΖ6ΙΩΡΒ-05Θ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτριας στον ιστότοπο του Δήμου Ελευσίνας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 29.902  (Απογραφή 2011) | 
  • 30.147  (Απογραφή 2021)