Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη

Το παρόν Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη συντάχθηκε από τον κ. Βασίλη Σωτηρόπουλο που διετέλεσε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αθηναίων κατά τη Δημοτική περίοδο 2011-2014. Αποτελεί δε ένα άκρως χρήσιμο σημείο αναφοράς για τα επιμέρους πρακτικά στοιχεία λειτουργίας του θεσμού σε ένα Δήμο.

"Στο εγχειρίδιο έχουν ληφθεί υπόψη ορισμένες κοινές αρχές και περιλαμβάνονται σε αυτο επίσημα κείμενα, υποδείγματα και διοικητικές πρακτικές που έχουν αναπτύξει οι ήδη υπηρετούντες Συμπαραστάτες, μετά το έτος 2011 που τέθηκε ο θεσμός σε εφαρμογή σε ορισμένους Δήμους. Το εγχειρίδιο δεν είναι φυσικά εξαντλητικό, ούτε δεσμευτικό, καθώς αποσκοπεί στην καταγραφή των καλών πρακτικών, ώστε να αποθησαυριστεί η σχετική διοικητική εμπειρία. Καταγράφει σε μεγαλύτερο βαθμό τις διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στην Αθήνα, αλλά εξ αρχής ο στόχος είναι να δειχθεί ότι, με ελάχιστα μέσα, μπορεί να οργανωθεί ένας ευέλικτος όσο και διαφανής μηχανισμός διαμεσολάβησης σε κάθε Δήμο. Οι αναφορές στο έργο συναδέλφων μου περιορίζονται στις αναρτημένες στο διαδίκτυο πηγές, ενώ το εγχειρίδιο δεν καλύπτει τον ομόλογο θεσμό του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης." (από την εισαγωγή του εγχειριδίου)

Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε επίσης: