Δεύτερη ανοικτή επιστολή σε 131 Δήμους

Το παρατηρητήριο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατόπιν της ανοικτής επιστολής σε 212 Δήμους για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αποστέλνει δεύτερη ανοιχτή επιστολή σε 131 Δήμους της χώρας που -βάσει των κριτηρίων που θέτει ο Ν.3852/2010 (Άρθρο 77, παρ. 1)- είναι υπόχρεοι επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για την προκήρυξη της θέσης.

Σκοπός της επιστολής είναι η εκ νέου παρότρυνση των δημοτικών αρχών για την εκκίνηση των διαδικασιών με τις οποίες θα εκλέξουν Συμπαραστάτη, αναδεικνύοντας παράλληλα -πέραν της νομικής υποχρέωσης- και τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να φέρει η ύπαρξη ΣτΔΕ σε ένα δήμο, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις ίδιες τις δημοτικές υπηρεσίες αλλά και τις δημοτικές αρχές. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα των αποδεκτών αυτής της ανοιχτής επιστολής, η οποία τους εστάλη ηλεκτρονικά στις 02/04/2024. Στην παρούσα σελίδα θα δημοσιεύσουμε επίσης και τυχόν απαντήσεις που θα λάβουμε από Δήμους.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξοτιμε/η κ. Δήμαρχε,
Αξιότιμε/η κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή και σε συνέχεια της από 05-01-2024 ανοικτής επιστολής του Παρατηρητηρίου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προς το Δήμο σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάγκη έναρξης της διαδικασίας και της εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο σας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 (που επανήλθε εκ νέου σε ισχύ με το άρθρο 7 του ν. 4623/2019) ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι κρίσιμος για την προαγωγή των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης και εξ’ αυτού του λόγου η προθεσμία έκδοσης προκήρυξης πλήρωσης της θέσης είναι ενδεικτική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2020 του ΥΠΕΣ, «ο νομοθέτης προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Από τη διάταξη συνάγεται ότι η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου». Συνεπώς, έχετε ακόμα τη δυνατότητα να προβείτε στην προκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διαδικασία που περιγράφεται και στην εγκύκλιο 1/2020 του ΥΠΕΣ.

Όπως τονίσαμε και στην αρχική επιστολή μας, η εφαρμογή του θεσμού του ΣτΔΕ, πέραν από νομική υποχρέωση, αποτελεί και μια ουσιαστική ρύθμιση. Όπως θα γνωρίζετε, ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Αυτή η ανεξάρτητη οντότητα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων της πόλης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των δημοτών και τη συνολική αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η ύπαρξη Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο σας, δύναται να έχει πολλαπλά οφέλη:
 

  • Για τον δημότη - πολίτη, καθώς θα μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό το θεσμό για ζητήματα κακοδιοίκησης που τυχόν ανακύψουν, έχοντας μια επιπλέον δυνατότητα εξεύρεσης λύσης στα προβλήματα που τον αφορούν στο πλαίσιο της διάδρασής του με τον Δήμο.
  • Για τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες δύνανται να ωφεληθούν από τη λειτουργία του θεσμού, ο οποίος με την κατάλληλη επικοινωνία και συνεργασία με τις υπηρεσίες αλλά και με τη δημοτική αρχή μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Για την ίδια τη δημοτική αρχή, η οποία πέρα από το ότι θα έδειχνε έμπρακτα την προσήλωση στην εξυπηρέτηση των δημοτών της και την ευημερία του Δήμου εν γένει, θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί και η λειτουργία της που συχνά υπερφορτώνεται από αιτήματα πολιτών που δεν μπορούν να βρουν λύση σε κάποια υπηρεσία του Δήμου.

Συνοψίζοντας, η παρουσία ενός αφοσιωμένου Συμπαραστάτη συμβάλει αναμφίβολα στην ενίσχυση της δομής διακυβέρνησης της πόλης, ενισχύοντας μια κουλτούρα ανοιχτού χαρακτήρα και ανταπόκρισης στις ανάγκες των κατοίκων της.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια πτυχή αυτού του θεσμού που για οποιονδήποτε λόγο σας προβληματίζει ή και σας δημιουργεί αμφιβολίες για τη χρησιμότητα ή ακόμα και για τη σκοπιμότητα εφαρμογής του, σας παροτρύνουμε, επίσης, να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Παρατηρητηρίου στην οποία έχουμε συγκεντρώσει τις συχνότερες «παρανοήσεις» γύρω από το θεσμό και στις οποίες επιχειρούμε να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο απλή και τεκμηριωμένη απάντηση.

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη και πιο εμπεριστατωμένη πληροφόρησή σας για το θεσμικό πλαίσιο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σας παροτρύνουμε επίσης να αναγνώσετε τη σχετική σελίδα του Παρατηρητηρίου όπου συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ενώ για κάθε απορία σας μπορείτε φυσικά να απευθυνθείτε τόσο στο Παρατηρητήριο όσο και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ακολούθως, αν ανακύψει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα στην εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο).

Με τη βεβαιότητα ότι αναγνωρίζετε τη νομική υποχρέωση, αλλά, πρωτίστως, τη σκοπιμότητα του θεσμού του ΣτΔΕ και θα προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.Μετά τιμής,

Ιωάννης Φύτρος
Διαχείριση symparastatis.gr
Παρατηρητήριο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης


Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε επίσης: